پلی کربنات (PC)

نام محصول تولیدکننده قیمت
پلی كربنات PC 1100 هنام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 110 PC chi mei – تایوان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 2807 بایر آلمان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 9415 بایر آلمان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 6265 بایر آلمان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 500R GE – Lexan تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 920 GE – Lexan تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 166F GE – Lexan تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 1023R سامسونگ تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات PGPC 0710 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 2405 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 2447 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 3025 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 3113 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات 3127 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی کربنات ET UV 130 تماس بگیرید مشاهده جزئیات