پلی وینیل کلراید (PVC)

نام محصول تولیدکننده قیمت
پلی وینیل کلراید S65 بندر امام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید S65 اروند تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید S65 غدیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید S60 بندر امام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید S70 آبادان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید S70 بندر امام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید S57 آبادان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی بندر امام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید E6834 اروند تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید PB 1302 LG تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید PB1202 LG تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى وينيل كلرايد S57 LG تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید S65 آبادان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید EM 2070 هانوا تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید EM 3090 هانوا تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 741 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 701 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 703 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلي وينيل كلرايد E7244 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 80 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 100 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 102 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 104 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 106 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 108 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 110 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 115 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 120 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید 129 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید OP 415 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید OP 415 russian تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید OP 515 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید A-1 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید ST 1 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید ST 5 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید ST 10 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید A تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید C تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید C-1 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید D تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید E تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی وینیل کلراید welding cable sheathing تماس بگیرید مشاهده جزئیات