پلی استایرن (PS)

نام محصول تولیدکننده قیمت
پلی استایرن معمولی 1540 تبريز تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن مقاوم 7240 تبريز تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن معمولی 1551 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن معمولی 1115 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن معمولی 336 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى استايرن معمولى N32 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى استايرن معمولى 1460 تبريز تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن معمولی G144 کره تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن معمولی 861 کره تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن معمولی 5250 تایوان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن مقاوم 350 تایوان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن مقاوم 9450 تایوان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن مقاوم 425 کـره تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن مقاوم 724 کـره تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن معمولی کریستال طـه تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استایرن مقاوم 850 تماس بگیرید مشاهده جزئیات