پلی استال (POM)

نام محصول تولیدکننده قیمت
پلی استال K300 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استال N109 LD تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استال FM090 تماس بگیرید تماس بگیرید
پلی اکسی متیلن

پلی استال SB35 Formosa تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استال PO20 NL MB تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استال M90 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استال MC90 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استال 511DP-BK 402 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استال 500P NC010 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استال 100P NC010 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی استال 501S NC010 تماس بگیرید مشاهده جزئیات