پلی اتیلن (Polyethylene)

نام محصول تولیدکننده قیمت
پلی اتیلن سنگین 0035 پتروشیمی بندرامام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی تبریز تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی اراک تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی مارون تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی باختر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی مهر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی ایلام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی باختر-کرمانشاه تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی مارون تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین HI500 پتروشیمی بندرامام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 52518 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 52B18 پتروشیمی لرستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 5030SA پتروشیمی تبریز تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین HF 5110 پتروشیمی آریاساسول تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 62N07 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 62N11 پتروشیمی لرستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 62N18 پتروشیمی لرستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین S5000 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی مارون
تماس بگیرید
مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی باختر
تماس بگیرید
مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی اراک
تماس بگیرید
مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 2200 پتروشیمی ایلام
تماس بگیرید
مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی جم
تماس بگیرید
مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی ایلام
تماس بگیرید
مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین CRP 100 پتروشیمی جم
تماس بگیرید
مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین EX2 پتروشیمی باختر-کرمانشاه
تماس بگیرید
مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 پتروشیمی شازند اراک
تماس بگیرید
مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی باختر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی جم تماس بگیرید
پلی اتیلن سنگین 52505 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 60505 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 60507 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 5218 پتروشیمی تبریز تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 5620 پتروشیمی اراک تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن 5620EA یک پلی اتیلن سنگین با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد. این گرید برای تزریق قطعات با جداره نازک که نیاز به سرعت بالای تزریق و مقاومت بالا در برابر تغییر فرم دارند مناسب می باشد.

پلی اتیلن سنگین I3 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 3713 پتروشیمی آریاساسول تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 52502 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 52511 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین I4 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 4440EA پتروشیمی تبریز تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 54B04 پتروشیمی لرستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS پتروشیمی بروج تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 6006 پتروشیمی سابیک-Sabic تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سنگین 5001 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 020 پتروشیمی بندرامام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 0075 پتروشیمی بندرامام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 0190 پتروشیمی آریاساسول تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی کردستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2420D پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2100 پتروشیمی لاله تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2102TX پتروشیمی لاله تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2102TN پتروشیمی لاله تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی لاله تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی آریا ساسول تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2420E پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2420F پتروشیمی اميركبير تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2420E02 پتروشیمی کردستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2420F8 پتروشیمی کردستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2420F3 پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2420k پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2426K پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2101TN پتروشیمی لاله تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک 2004 پتروشیمی لاله تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک LTM 2125 پتروشیمی آریا ساسول تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA اراک تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 32604 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی اراک تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی اراک تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ اراک تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 38504 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22501 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 27402 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 27402 لرستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22403 لرستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 33403 لرستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی M500026 Sabic تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 تماس بگیرید مشاهده جزئیات