پلی اتیلن وینیل استات (EVA)

نام محصول تولیدکننده قیمت
پلی اتیلن وینیل استات VA910 هنام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن وینیل استات VS 430 هونام تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن وینیل استات 7350 Formosa تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن وینیل استات VA800 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن وینیل استات VA900 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن وینیل استات ES18002 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن وینیل استات E180S تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن وینیل استات E180F تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن وینیل استات 1315 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن وینیل استات 1316 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن وینیل استات 1328 تماس بگیرید مشاهده جزئیات