پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

نام محصول تولیدکننده قیمت
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA اراک تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 32604 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی امیرکبیر تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی اراک تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی اراک تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ اراک تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 38504 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22501 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 27402 پتروشیمی جم تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 27402 لرستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 22403 لرستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی 33403 لرستان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی M500026 Sabic تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 تماس بگیرید مشاهده جزئیات