پلی آمید (PA)

نام محصول تولیدکننده قیمت
پلی آمید PA 6 12 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 12 L20L تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 12 L16L تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 4,6 TW 371 DSM تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 4.6 TW 341 DSM تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 4.6 TW 441 DSM تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 6 F223 DSM تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 6 F136 DSM تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 6 K125 DSM تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 6 K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه DSM تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 A70L BASF تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 A70S BASF تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 6 B70L BASF تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 6 KN136 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 6 25BT تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 6 NB40 GR30 N100 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 6 NB40 NLE تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 U166ER تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 AESZ4 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 NA40 NL E تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 101-63658 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 101FBKB 009 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 101FNC 010 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 101LBKB009 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 101LBKB 080 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 101NC 010D تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 FG 101 NC 010 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 RSLC 1010 NC010 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 AG-30H تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 AS-V0 تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی آمید 66 AZ 3 تماس بگیرید مشاهده جزئیات