تأمین کننده خارجی


تأمین کنندگان خارجی شرکت به شرح زیر می باشند.

 

 
ردیف نام شرکت
آدرس وب سایت
1 شرکت BASF
2 شرکت Hyosung
3 شرکت LG Chem
4 شرکت Exxon Mobil Chemicals
5 شرکت Bayer
6 شرکت Lotte Chemical
7 شرکت Chi Mei
8 شرکت DSM
9 شرکت Dupont
10 شرکت Kolon Plastics
11 شرکت Sabic
12 شرکت Formosa Plastics
13 شرکت Hanwha
14 شرکت IRPC
15 شرکت Samsung Total
16 شرکت Evonik Industries
17 شرکت EMS-Grivory